PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE DIAFIT

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Diafit d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi. Nagradna igra poteka na Facebook strani Diafit.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Facebook (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Facebook.  Prejemnik podatkov, ki jih dajejo na razpolago udeleženci, ni Facebook, ampak podjetje Diafit kot upravljalec Diafit Facebook strani. Za vsebino nagrade je odgovoren Diafit in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro .

S temi pravili organizatorji določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 19.12.2022 do vključno 26.12.2022 do 23.59 ure.

3. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra bo objavljena na Facebook strani podjetja Diafit z dnem 19.12.2022.

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je vsak državljan Republike Slovenije, ki je v času trajanja nagradne igre od 19.12.2022 do 26.12.2022 všečkal objavo in označil vsaj enega prijatelja. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe. Če je oseba mladoletna (mlajša od 18 let) mora imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen: Nagradni sklad

Nagrada: 1 x 1 Omron M3 merilnik krvnega tlaka.

Vrednost nagrade je 85,00 EUR.

6. člen: Potek žrebanja

Žrebanje se bo izvedlo v poslovnih prostorih podjetja Diafit d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi in sicer 27.12.2022 v dopoldanskem času. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali 1 nagrajenca, ki bo prejel eno nagrado.

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

Jure Gojič, Nina Krnjajski Mulić in Tatjana Podplatnik.

Pri izvedbi žrebanja bosta prisotna vsaj dva člana. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za druge nagrade in niso izplačljive v gotovini.

7. člen: Objava nagrajencev

Imena nagrajencev bodo objavljena v sklopu Facebook objave nagradne igre enkrat med 27.12.2022 in 29.12.2022 v dopoldanskem času.

8. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

V kolikor tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, mora nagrajenec, kot zavezanec za dohodnino (2. odstavek 35. Člena ZdavP-2), pred prevzemom nagradne igre izpolniti obrazec za prevzem nagrade z osebnimi podatki za namen akontacije dohodnine.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi posredovati, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitev nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

V kolikor bo tržna vrednost nagrade presegla 42 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljanimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z  letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Vrednost posamezne nagrade v tej nagradni igri presega 42 EUR.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti.

V kolikor se nagrajenec za prevzem nagrade ne bo javil do določenega roka, se smatra, da bo nagrada ostala nepodeljena in se lahko uporabi v druge promocijske namene.

9. Člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Diafit d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca Potrdilo o prejemu nagrade daje organizatorju osebno dovoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

10. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Diafit d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge pravne ali fizične osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega zakona pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

11. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade.

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, navedena v 6. členu Pravilnika nagradne igre Diafit, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

12. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Mariboru.

13. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 19.12.2022

V Selnici ob Dravi, 19.12.2022

Diafit d.o.o.