Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Vsebujejo informacije, po katerih prepoznamo vaš računalnik, ko se vrnete na našo spletno stran. Piškotki omogočijo dostop do različnih funkcij, boljše delovanje in hitrejši dostop do informacij na spletni strani. S piškotki nam ni omogočen dostop do vašega računalnika oz. do vaših osebnih podatkov.

Za kaj uporabljamo piškotke

Piškotki potrebni za funkcionalnost spletne strani

Ti piškotki omogočajo brskanje po spletni srani ter uporabo nekaterih funkcij:
- spletno nakupovane (hranjenje produktov v košarici do zaključka nakupa, 
- spletni obrazci oz. vpisane informacije, ki se hranijo do prekinitve seje

Ti piškotki o vas ne zbirajo nobenih informacij, ki bi bile uporabljene v marketinške namene.

Piškotki za analizo obiska spletne strani
Ti piškotki zbirajo informacije o tem kako uporabljate našo spletno stran. Na ta način nam tudi pomagajo izboljšati uporabnost naše spletne strani. Spletna stran uporablja Google Analytics, za analizo podatekov o številu prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja ter številu obiskov.

Piškotki za usmerjanje na druge strani
Na spletni strani uporabljamo tudi storitve oz. povezave, ki so povezane s storitvami tretjih oseb in lahko vsebujejo piškotke njihovih spletnih strani.
- povezavo na družbena omrežja kot je Facebook in Twitter
- povezava z video vsebinami npr. YouTube

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Upravljanje in brisanje piškotkovČe želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku (blokiranje ali izbris), to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. 

Večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete piškotke. 
Vse piškotke, ki jih je spletni brskalnik shranil, lahko tudi izbrišete.

 Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se lahko razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate.