OBAVEŠTENJE KUPCIMA I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI U DIAFIT INTERNATIONAL DOO BEOGRAD EVIDENCIJI O KUPCIMA

NAZIV EVIDENCIJE O RADNJAMA OBRADE:

EVIDENCIJA O KUPCIMA

RUKOVALAC EVIDENCIJOM PODATAKA O LIČNOSTIDiafit International d.o.o. Beograd, adresa Resavska 67, Beograd – Savksi Venac, matični broj 20432527, pib 105674161, koga zastupa direktor Igor Gojič.

Ovo obaveštenje daje se u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti radi upoznavanja kupaca proizvoda iz asortimana Diafit International d.o.o. Beograd sa uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnostiu evidenciji o kupcima.

Diafit International d.o.o. Beograd, adresa Resavska 67, Beograd – Savksi Venac, matični broj 20432527, pib 105674161( u daljem tekstu “Rukovalac”) je društvo koje je organizovano i posluje prema zakonima i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije.

Lice za zaštitu podataka je Dragica Mitrović, zaposlena u društvu na poziciji zamenika direktora, e-mail adresa:dragica.mitrovic@diafit.com, kontakt telefona:069 361 36 43. 

Diafit International d.o.o. Beograd, u svrhu efikasnog ispunjavanja kupoprodajnog ugovora, dostavljanja kupljenog proizvoda na željenu adresu kupca vodi evidenciju o vašim ličnim podacima. Davanje podataka o imenu i prezime i adresi na kojoj želite dostavu kupljenog proizvoda je neophodan uslov za zaključenje ugovora te vaš pristanak je nama neophodan kako bismo ispunili ugovornu obavezu. U slučaju da nam uskratite tražene podatke o ličnosti i ne date nam vaš pristanak na obradu traženih podataka u pomenute svrhe Diafit International d.o.o. Beograd neće biti u mogućnosti da ispuni ugovornu obavezu i isporuči vam robu na željenu adresu. 

Podaci o ličnosti se čuvaju na hard disk-u računara na adresi sedišta društva u Republici Srbiji, te vas obaveštavamo da se vaši podaci ne iznose iz Republike Srbije. 

Podaci ce se obrađivati i čuvati 5 godina. Po isteku navedenog roka podaci ce biti trajno unisteni/izbrisani.

Društvo štiti podatke o ličnosti koristeći mere ograničenog pristupa evidenciji o podacima o ličnosti, sistemom dodeljenih rola i autorizovanog pristupa elektronskoj evidenciji putem lozinki za ulaz u kojem će samo zaposleni u prodajnom sektoru u Društvu imati pristup podacima o ličnosti. 

U slučaju da dođe do povrede vaših podataka o ličnosti koja može da proizvde visok rizik po prava i slobode građana Društvo će postupiti u skladu sa članom 53 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te vas obavestiti o povredi bez nepotrebnog odlaganja.

 

Predmetni podaci koji se obrađuju su: 

-       Ime i prezime kupca;

-      adresa na kojoj je potrebno isporučiti proizvod;

 

U nastavku Vas obaveštavamo o Vašim pravima prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije:

 • Pravo na informaciju i izdavanje potvrde da Društvo obrađuje kupčeve podatke;
 • Pravo na pristup podacima o ličnosti;
 • Pravo na ispravku podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti;
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na opoziv pristanka;
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka;
 • Pravo podnošenja prizužbe Povereniku;

Prava se mogu ostvariti kontaktiranjem Društva na e-mail adresu:dragica.mitrovic@diafit.com ili putem kontakt telefona:069 361 36 43.

Nadležni državni organ za zaštitu podatka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se svi zainteresovani mogu obratiti na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, 11120 poštanski broj, telefon 0113408900, e – mail: office@poverenik.rs

PRISTANAK

NAZIV EVIDENCIJE O RADNJAMA OBRADE:

EVIDENCIJA O KUPCIMA

RUKOVALAC EVIDENCIJOM PODATAKA O LIČNOSTIDiafit International d.o.o. Beograd, adresa Resavska 67, Beograd – Savksi Venac, matični broj 20432527, pib 105674161, koga zastupa direktor Igor Gojič.

Lice za zaštitu podataka je Dragica Mitrović, zaposlena u društvu na poziciji zamenika direktora, e-mail adresa: dragica.mitrovic@diafit.com,kontakt telefona:069 361 36 43. 

Potpisivanjem istog dajete svoju saglasnost da se Vaši lični podaci: ime i prezima i adresa na koju je potrebno isporučiti proizvod, mogu obrađivati i prenositi u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonskim propisima.

Dolepotpisani Kupac ovim izričito I nedvosmisleno potvrđuje:

Upoznat/a sam da će se Predmetni podaci koristiti isključivo u svrhe ispunjenja ugovorne obaveze Društva i isporuke proizvoda na naznačenu adresu i upoznat sam da su predmetni podaci neophodni kako bi Društvo moglo da ispuni svoju obavezu i dostavi mi kupljen proizvod na adresu kao i ukoliko uskratim davanje pomenutih podataka i saglasnosti za obradu da Društvo neće moći da ispuni svoju ugovornu obavezu i pristajem na obradu u skladu sa navedenim Obaveštenjem.

Upoznat/a sam sa svojim pravima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

__________________________________

IME I PREZIME KUPCA

 

__________________________________

ADRESA NA KOJOJ JE POTREBNO ISPORUČITI PROIZVOD

 

__________________________________
POTPIS

U Beogradu, ______________________

(datum)

 

 • politika_privatnosti_pristanak.pdf
  346.9 KiB
  Download